W Samorządowym Przedszkolu nr 58 Integracyjnym im. Jana Wilkowskiego w Białysmtoku od roku szkolnego 2014/2015 prowadzone są zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
Zajęcia odbywają się na terenie przedszkola w gabinetach terapeutycznych, gabinecie logopedycznym, gabinecie terapii integracji sensorycznej, sali ruchowej. Częstotliwość i długość spotkań zależy od możliwości dziecka. Jednorazowe spotkanie nie trwa dłużej niż 1 godzina, a miesięczna liczba godzin wynosi od 4 do 8 – w zależności od potrzeb dziecka. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju są całkowicie bezpłatne, finansowane z subwencji oświatowej, a dziecko może być objęte nimi aż do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

 • to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

Podstawa Prawna:

 • Art. 71b pkt. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 pażdziernika 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. poz.1257) obowiązuje od dnia 20.10.2013 r.

Istota wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

Wspomaganie rozwoju dzieci powinno być podjęte jak najwcześniej. Jego istotą jest dostarczanie fachowej, wszechstronnej i systematycznej pomocy medycznej, psychologicznej i pedagogicznej. Pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym. Wczesna pomoc musi mieć charakter kompleksowy, tzn. być udzielana zarówno niepełnosprawnemu dziecku, jak i członkom jego rodziny. Problemy rodziców i innych domowników należy traktować jako tak samo ważne, jak zaburzenia w rozwoju dziecka. Wczesna pomoc dąży do optymalizacji funkcjonowania całego układu rodzinnego.

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci:

 • z uszkodzonym wzrokiem
 • z uszkodzonym słuchem
 • z niepełnosprawnością ruchową
 • z niepełnosprawnością umysłową 
 • z autyzmem 
 • z zaburzeniami zachowania 
 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych 
 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem

Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

Co proponujemy?

W ramach zajęć proponujemy:

 • indywidualną terapię pedagogiczną
 • indywidualna terapię psychologiczną
 • indywidualną terapię logopedyczną
 • rehabilitację ruchową
 • hydroterapię
 • zajęcia w ramach grupy terapeutycznej
 • wsparcie rodziców – indywidualne oraz w ramach grupy terapeutycznej
 • terapię integracji sensorycznej

Kto prowadzi terapię?

 W skład naszego Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju wchodzą wykwalifikowani specjaliści:

 • logopeda
 • psycholog
 • rehabilitant ruchowy
 • oligofrenopedagog
 • terapeuta integracji sensorycznej
 • terapeuta pedagogiczny
 • surdopedagog
 • socjoterapeuta

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko zostało objęte wspomaganiem rozwoju:

 • Udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej właściwej dla miejsca zamieszkania, pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne.
 • Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.
 • Poprosić lekarza specjalistę lub lekarza pierwszego kontaktu o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji.
 • Powyższe dokumenty: wniosek rodzica, wniosek lekarski, wynik badania psychologicznego (ew.logopedycznego) złożyć na Zespół Orzekający rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Jeśli decyzja Zespołu Orzekającego będzie pozytywna opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju należy dostarczyć do naszej Placówki, przy ul.Palmowej 20A w Białymstoku lub skontaktować się telefonicznie po numerem telefonu: (85) 65 - 40 - 363

ZAPRASZAMY :)