Komunikat

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203) dyrektorzy przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują oddziały przedszkolne nie mogą zawierać umów cywilnoprawnych, określających wysokość i zasady wnoszenia opłat.

W związku z powyższym potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego
do przedszkola
następuje poprzez złożenie
w placówce pisemnego oświadczenia.

Brak pisemnego potwierdzenia woli zapisu jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

Podpisywanie formularzy w gabinecie dyrektora przedszkola w dniach :

  • wtorek- 3.04.2018 r- godz. 14.00-16.30
  • czwartek - 5.04.2018r. – godz. 7.00-12.00